Skip to content
Home » Young Engeneers

Young Engeneers

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАНA STEM ПРОГРАМА НА e² YOUNG ENGINEERS
основни STEM принципи

ЗА ДЕЦА 7+

Вредности и вештини:

⦿ Стекнување со знаење за физички закони и природни појави
⦿ Развој на способностите за анализирање на инженерски процеси
⦿ Поттикнување на самостојно и креативно учење
⦿ Развој и поттикнување на способности за планирање
⦿ Зајакнување на чувство за самоефикасност и способност за управување со време
⦿ Подобрување на комуникациските и интерперсоналните способности

Краток преглед на наставната програма:

Bricks Challenge овозможува совладување на основно ниво STEM принципи, запознавање со основните закони на физиката и потребните математички равенки соодветни за таквите научни пресметки а преку употреба на приказни и демонстрации кои ја поттикнуваат имагинацијата и критичкото размислување. 

Младите инженери во текот на изучувањето на програмата совладуваат многу важни теоретски и практични знаења, учат за научници и пронаоѓачи како што се Леонардо да Винчи, сер Исак Њутн, Архимед и многу други важни личности кои имаат значајна улога во развојот на науката и технологијата.

Децата се стекнуваат со теоретско и практично знаење, се мотивираат и инспирираат од приказните на големите умови и се охрабруваат во преземање на понатамошни чекори.

За програмата

Годишна програма

Прв семестар

14 недели

Втор семестар

16 недели

Eднаш неделно

60 - 75 минути

Сертифицирани

наставници

 3 модули:

Забавен парк

Транспорт и авијација

Класични машини

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА НА YOUNG ENGINEERS:

Важноста на секој час се согледува во процесот на изградба на моторизирани модели со помош на LEGO® коцки коишто ја покажуваат темата на часот. Децата учат принципи на математика преку научни пресметки за нивната изградба и физика преку интуитивно учење а ги развиваат и своите способности за самостојно учење и ги подобруваат способностите за градење на модели. Основната цел на програмите е да се илустрираат инженерските принципи преку експерименти и демонстрирање, да ги направат децата да станат паметни и креативни генијалци кои ќе ги претставуваат следните генерации на иноватори, научници и програмери. Веруваме дека најефикасниот начин е доколку направиме учењето да биде забавно и возбудливо a возможно само преку добро испланиран и практичен образовен систем кој вклучува комбинација од учење и забава, преку употреба на Спирално учење и Учење засновано на решавање проблеми (PBL).

Врз основа на методот на спирално учење, нашите програми им овозможуваат на децата да ги учат основните принципи и термини, истовремено среќавајќи се со нови контексти, се подлабоко и подетално со секој нареден чекор, преку:
⦿ Учење засновано на решавање проблем (Problem based learning – PBL),
⦿ Учење засновано на производ (Product based learning).
⦿ Учење преку проект (Project based learning).

ГАЛЕРИЈА

hibrid-i

Што е хибридна настава?

Young Engineers кај вас дома!

Вашето дете добива наш специјализиран LEGO® робот кој ние Ви го даваме за употреба во Вашиот дом, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Роботика


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

ЗА НАСТАВНИЦИ, НЕГУВАТЕЛИ И ОБРАЗОВЕН КАДАР

Вредности и вештини:

⦿ Наука, Технологија, Инженерство, Математика
⦿ Успех и самодоверба
⦿ Зајакнување на комуникациски вештини
⦿ Управување со време
⦿ Презентациски вештини
⦿ Вештини за донесување на одлуки
⦿ Вештини за решавање на проблеми
⦿ Креативност и иновација
⦿ Лидерство
⦿ Тимски дух
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти

Краток преглед на наставната програма:

Со обуките за Професионален развој имаме за цел да внесеме иновација и претприемништво во едукативниот процес, интердисциплинарно изучување на наука, технологија, инженерство, уметност и математика, да овозможиме на децата и младите без оглед на годините да се стекнат со вештини и знаења кои ќе допринесат за благосостојбата на општеството, да допринесеме кон формирање луѓе со лидерски вештини и социјална свест, да креираме и промовираме соработка од областа на образованието во Република Македонија, како и другите држави од Европа и светот.

Преку образовни програми од иновативниот сектор и новите технологии, допринесуваме за подобар пристап во пресрет на општествените предизвици, преку промоција на истражувања за образование на иднината, за организирање образовни активности и исто така преку напредни форми на образовно уредување.

Обуките за професионален развој сe работилници со соодветна тема на програмата за професионалниот развој на наставници, воспитувачи, негуватели и други стручни лица вклучени во воспитно и образовен процес на децата.

Целта е да допринесат во развој на способности и вештини неопходни за животот на 21-ви век, развој на комуникација, концентрација, логичко размислување, фина моторика, упорност, истрајност, независност, одговорност, разбирање на процеси, работа во тим, почитување на правила на играта, емоционална контрола со финално чувство на контрола, успех и победа, со употреба на LEGO® коцки како визуелни помагала со кои се реализира содржината на часовите.

Пристапот се базира на добро испланиран и практичен образовен процес кој вклучува комбинација од учење и забава, преку употреба на Спирално учење и Учење засновано на решавање проблеми (PBL) – Методологии присутни во сите наши програми, работилници и предавања.

Нашата улога како предавачи е да воспоставиме комуникација со Вас и на тој начин да ја пренесеме нашата интернационална експертиза за која сме застапници а на тој начин ке допринесеме во остварување на потребите за подобра инклузија и социјализација на сите деца, користејќи го Израелскиот пристап во едуцирање и Young Engineers – лиценцата на која сме носители и методологијата на LEGO® Education за која сме сертифициран партнер со сертифициран наставен кадар.

Одржани обуки:

„Развој на креативно учење и унапредување на работа со деца со посебни образовни потреби со практична примена на LEGO®“

За програмата

Квалификувани

наставници

ГАЛЕРИЈА

hibrid-i

Што е хибридна настава?

Young Engineers кај вас дома!

Вашето дете добива наш специјализиран LEGO® робот кој ние Ви го даваме за употреба во Вашиот дом, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Роботика
⦿ Програмирaње
⦿ Креирање на игри
⦿ Креирање на веб-страница
⦿ Програмирање во C++
⦿ Обработка на фотографија
⦿ Обработка на видео материјали
⦿ Обработка на креативи


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

C

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАНA STEM ПРОГРАМА НА e² YOUNG ENGINEERS

ЗА ДЕЦА И МЛАДИ

Вредности и вештини:

⦿ Роботика
⦿ Програмирање
⦿ Лидерството
⦿ Тимска работа
⦿ Размислување надвор од кутијата
⦿ Критичко размислување
⦿ Креативно размислување
⦿ Решавање на проблем
⦿ Учење базирано на проблеми
⦿ Учење базирано на проекти
⦿ Наука и инженерство

Краток преглед на  програмата:

LEGO® камп активностите претставуваат возбудливо искуство на едукација низ забава за учесниците од сите возрасти. Вашето дете го збогатува своето знаење преку континуирано учење во текот на летните и зимските распусти. Ние нудиме неколку вида на учество во нашите LEGO® кампови: LEGO® во нашиот камп и LEGO® во Вашиот камп.

За програмата

Сертифицирани

наставници

 4 модули:

Наука

Чоколаден свет

Суперхерои

Авантура

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА НА YOUNG ENGINEERS:

Важноста на секој час се согледува во процесот на изградба на моторизирани модели со помош на LEGO® коцки коишто ја покажуваат темата на часот. Децата учат принципи на математика преку научни пресметки за нивната изградба и физика преку интуитивно учење а ги развиваат и своите способности за самостојно учење и ги подобруваат способностите за градење на модели. Основната цел на програмите е да се илустрираат инженерските принципи преку експерименти и демонстрирање, да ги направат децата да станат паметни и креативни генијалци кои ќе ги претставуваат следните генерации на иноватори, научници и програмери. Веруваме дека најефикасниот начин е доколку направиме учењето да биде забавно и возбудливо a возможно само преку добро испланиран и практичен образовен систем кој вклучува комбинација од учење и забава, преку употреба на  Спирално учење и Учење засновано на решавање проблеми (PBL).

Врз основа на методот на спирално учење, нашите програми им овозможуваат на децата да ги учат основните принципи и термини, истовремено среќавајќи се со нови контексти, се подлабоко и подетално со секој нареден чекор, преку:
⦿ Учење засновано на решавање проблем (Problem based learning – PBL),
⦿ Учење засновано на производ (Product based learning).
⦿ Учење преку проект (Project based learning).

ГАЛЕРИЈА

Што е хибридна настава?

?


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

GA

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАНA STEM ПРОГРАМА НА e² YOUNG ENGINEERS

ЗА ПОСТАРИ ЛИЦА

Вредности и вештини:

⦿ Оддржување и подобрување на меморија
⦿ Оддржување и подобрување на физички и моторни способности
⦿ Оддржување и подобрување на интелектуално и уметничко изразување
⦿ Оддржување и подобрување на самодоверба и креативно размислување
⦿ Поттикнување позитивното расположение, чувството на припадност и задоволство
⦿ Поттикнување на комуникација
⦿ Оддржување на подвижност на тело
⦿ Поттикнување кон размислување и искажување на сопствени емоции

Краток преглед на  програмата:

Сите знаат што се LEGO® коцки и сите се сеќаваат на моментите кога си играле со нив. LEGO® коцките се присутни на пазарот од 1942 година, забавувајќи ги младите и како и оние што се чувствуваат млади со генерации наназад. Нема многу луѓе кои не го доживеале уживањето во играта со LEGO® и токму поради ова тие остануваат едни од најпопуларните коцки до ден денес.

Специјалните забавни активности на Young Engineers претставуваат одличен начин за поминување на слободното време за оние кои можеби имаат заборавено колку е всушност забавно работењето со LEGO® коцките. Секој учесник добива ункатен комплет на LEGO® коцки на Young Engineers а едукаторот дава насоки кон учесниците во процесот на градење на фасцинантен технички моторизиран модел со LEGO® коцките. Овие работилници помалку се однесуваат на теоретската примена а повеќе на физичката изградба на моделите.

Како што старееме, напорно се трудиме нашите моторни способности да функционираат толку добро колку што сакаме. Работењето со малите LEGO® делови помага да се одржат непроменети и фините и грубите моторни вештини кај постарите граѓани.

За програмата

Настава со физичко присуство (прочитај повеќе)

Eднаш неделно/по потреба

60 - 90 минути

Сертифицирани

наставници

ГАЛЕРИЈА

fizicka

Што е настава со физичко присуство?

Согласно моменталната состојба со Ковид-19 и протоколите за заштита на населението, за спроведување на програмата со физичко присуство, дополнително се договараме.


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

B

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАНA STEM ПРОГРАМА НА e² YOUNG ENGINEERS

Краток преглед на наставната програма:

e² Young Engineers има подготвено возбудливи роденденски забави за деца од сите возрасти. Вашето дете и сите гости добиваат по еден од нашите LEGO® комплети. Има многу модели од кои секој гостин може да направи свој модел и да игра со него. Децата учат додека заедно го правиме моделот.

Young Engineers се специјализирани за организирање на несекојдневни настани и нивно спроведување на неконвенционален начин. Lego роденден е наша активност која се прилагодува на потребите на Вашето дете и гостите. Можеме да ја прилагодиме забавата за низа различни типови на настани, за која било возрасна група и за која било големина на групата. Ова е единствена роденденска забава во која сите уживаат.

За програмата

Настава со физичко присуство (прочитај повеќе)

Препорачано времетрање

90 - 120 минути

Сертифицирани

наставници

ГАЛЕРИЈА

fizicka

Што е настава со физичко присуство?

Согласно моменталната состојба со Ковид-19 и протоколите за заштита на населението, за спроведување на програмата со физичко присуство, дополнително се договараме.


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

Young-Engineers-Build-up[1]

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАНA STEM ПРОГРАМА НА e² YOUNG ENGINEERS

ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗВОЈ

Вредности и вештини:

⦿ Оддржување и подобрување на меморија
⦿ Оддржување и подобрување на физички и моторни способности
⦿ Оддржување и подобрување на интелектуално и уметничко изразување
⦿ Оддржување и подобрување на самодоверба и креативно размислување,
⦿ Поттикнување позитивното расположение, чувството на припадност и задоволство
⦿ Поттикнување на комуникација
⦿ Оддржување на подвижност на тело
⦿ Поттикнување кон размислување и искажување на сопствени емоции

Краток преглед на наставната програма:

Специјално дизајниран програм на Young Engineers, преку кој со помош на LEGO коцки се овозможува поттикнување на способноста за правилното процесирање, разбирање и интегрирање на сензорната информација, со цел да се создаде подобрена самостојност и учество во секојдневните животни активности, играта и училишните обврски кај децата со попреченост во развојот. Веруваме во инклузивното образование, затоа нудиме и посебни програми кон децата на кои најмногу им е потребно. Со цел да помогнеме, нашите активности се насочени и кон децата со:

⦿ Оштетување на видот,
⦿ Оштетување на слухот,
⦿ Oграничена мобилност,
⦿ Продорни нарушувања во развој (Pervasive development disorders – PDD),
⦿ Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност (Attention deficit-hyperactivity disorder – ADHD).

За програмата

Настава со физичко присуство (прочитај повеќе)

Прв семестар

14 недели

Втор семестар

16 недели

Eднаш неделно

45 - 60 минути

Сертифицирани

наставници

 4 модули:

Претставување, познавање и искуство

Склопување, креирање и индивидуална игра

Заеднички игри

Соработка и социјализација

ГАЛЕРИЈА

fizicka

Што е настава со физичко присуство?

Согласно моменталната состојба со Ковид-19 и протоколите за заштита на населението, штом добиеме можност за одвивање на програмите со физичко присуство, навремено ќе бидете информирани.


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

pro[1]

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАНA STEM ПРОГРАМА НА e² YOUNG ENGINEERS

ЗА ВРАБОТЕНИ И КОМПАНИИ

Вредности и вештини:

⦿Унапредување на комуникациски вештини
⦿Управување со време
⦿ Подобрување на формална и неформална комуникација
⦿ Презентациски вештини
⦿Вештини за донесување на одлуки
⦿Вештини за решавање на проблеми
⦿Менаџмент вештини
⦿Креативност и иновација
⦿Обезбедување на одговорност, квалитет и квантитет
⦿Решавање на конфликти
⦿Лидерство
⦿Тимски дух

Краток преглед на програма:

Програмата за вработени и компании е најефикасен начин за оспособување на лицата со личен раст и развој, за зголемување на свесноста и препознавање на сопствените капацитети и капацитетите на другите, развивање на работните и комуникациски вештини со другите, поврзување со тимот, спознавање на тимот и развивање на позитивна атмосфера.

Вработените и нивните индивидуални вештини го сочинуваат колективниот потенцијал на една компанија. Затоа, инвестирањето во нив е клучно за подобрување на секојдневните процеси и обезбедување на успешна иднина за претпријатието.

Овозможете им на Вашите вработени да се стекнат со уникатнo искуство за возрасни преку креирање на модели со LEGO коцки а со помош на нашите специјално обучени едукатори кои дружењето меѓу вработените можат да го направат незаборавно, за време на работата или како после работна активност. Сите потребни материјали за конструкцијата и изведување на активноста се наша грижа а се наменети за компании од различна големина и дејност.

ГАЛЕРИЈА

fizicka

Што е настава со физичко присуство?

Согласно моменталната состојба со Ковид-19 и протоколите за заштита на населението, за спроведување на програмата со физичко присуство, дополнително се договараме.


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАНA STEM ПРОГРАМА НА e² YOUNG ENGINEERS
напредни STEM принципи

ЗА ДЕЦА 10+

Вредности и вештини:

⦿ Развој на аналитички способности
⦿ Развој на способности за решавање на проблеми
⦿ Поттикнување на самостојно и креативно учење
⦿ Стекнување со знаење за физички закони и природни појави
⦿ Зајакнување на чувство за самоефикасност и способност за управување со време
⦿ Подобрување на комуникациските и интерперсоналните способности
⦿ Поттикнување активности за градење на тимови
⦿ Стекнување на способности за подготовка и спроведување на инженерски проекти

Краток преглед на наставната програма:

Galileo Technic овозможува напредно ниво на тематско учење, применувајќи принципи на машинско инженерство преку градење на LEGO® модели, употреба на математика и физика за решавање на проблеми и конструкција на машини. Врз основа на анализа на физичките, математичките и техничките аспекти на работењето на одредена машина, учениците го избираат најефикасниот метод за конструкција, изучуваат одредена тема, ја истражуваат од различни аспекти и контексти, истовремено вклучувајќи ги основните инженерски процеси.
Фокусот е во пронаоѓање на соодветни решенија кон зададениот предизвик кој претставува проблем, додека работат индивидуално или тимски во група и изучуваа инженерски механизми како што се: системи за трансмисија со повеќе канали, механичка координација, движење на телото на ротациона оска, центар на гравитација и точка на ротација, различни примени на запчести механизми, загуба на енергијата, рециклирање, ограничена трансмисија со појас и слично. Учениците се запознааваат со принципите на статиката, разбирајќи што претставуваат веројатноста и можноста.

За програмата

Годишна програма

Прв семестар

14 недели

Втор семестар

16 недели

Eднаш неделно

60 - 75 минути

Сертифицирани

наставници

 4 модули:

Забавен парк и зоолошка градина

Градежништво и архитектура

Борбени и комплексни механизми

Транспортни машини

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА НА YOUNG ENGINEERS:

Важноста на секој час се согледува во процесот на изградба на моторизирани модели со помош на LEGO® коцки коишто ја покажуваат темата на часот. Децата учат принципи на математика преку научни пресметки за нивната изградба и физика преку интуитивно учење а ги развиваат и своите способности за самостојно учење и ги подобруваат способностите за градење на модели. Основната цел на програмите е да се илустрираат инженерските принципи преку експерименти и демонстрирање, да ги направат децата да станат паметни и креативни генијалци кои ќе ги претставуваат следните генерации на иноватори, научници и програмери. Веруваме дека најефикасниот начин е доколку направиме учењето да биде забавно и возбудливо a возможно само преку добро испланиран и практичен образовен систем кој вклучува комбинација од учење и забава, преку употреба на Спирално учење и Учење засновано на решавање проблеми (PBL).

Врз основа на методот на спирално учење, нашите програми им овозможуваат на децата да ги учат основните принципи и термини, истовремено среќавајќи се со нови контексти, се подлабоко и подетално со секој нареден чекор, преку:
⦿ Учење засновано на решавање проблем (Problem based learning – PBL),
⦿ Учење засновано на производ (Product based learning).
⦿ Учење преку проект (Project based learning).

ГАЛЕРИЈА

hibrid-i

Што е хибридна настава?

Young Engineers кај вас дома!

Вашето дете добива наш специјализиран LEGO® робот кој ние Ви го даваме за употреба во Вашиот дом, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Роботика


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАНA STEM ПРОГРАМА НА e² YOUNG ENGINEERS

ЗА ДЕЦА ОД 8 ДО 10 ГОДИНИ

Вредности и вештини:

⦿ Вовед во алгоритамско размислување
⦿ Откривање на програмирањето и машинско инженерство
⦿ Запознавање со терминологијата за софтверско инженерство
⦿ Поттикнување решавање проблеми
⦿ Развивање на креативност и критичко размислување

Краток преглед на наставната програма:

Young Engineers веруваат во Методот на спирално учење, со помош на кој секоја програма се заснова на наставната содржина од претходната програма. Секогаш ги поттикнуваме учениците кон учење и ги повторуваме научните принципи за да бидеме сигурни дека сите можат да ги следат содржините.

Со опипливиот јазик за програмирање на Algobrix®, учениците започнуваат со градење на модел со LEGO коцки и потоа создаваат различнии линии код со користење на командите за извршување на функции и параметри. На крај, со притискање на копчето Play, роботот ја извршува секвенцата на кодот.

Со поврзувањето на командите за функции и параметри, детето креира наредба за роботот, за да се придвижи напред или да се вклучи црвена сијаличка. Со поставувањето на блоковите еден по друг, се креира код кој што ќе го изврши моделот. Во секоја лекција, учениците ќе извршуваат задачи со програмирање на високо ниво како што се планирање на алгоритми, функции и параметри, услови, циклуси, истовремена работа на различни делови, отстранување грешки, критична секвенца, примена на сензори и многу повеќе. AlgoPlay им овозможува на учениците да се стекнат со професионални вештини кои што се неопходни за разбирање на логиката зад речиси секој јазик за програмирање што постои денес.

За програмата

Годишна програма

Прв семестар

14 недели

Втор семестар

16 недели

Eднаш неделно

60 - 75 минути

Сертифицирани

наставници

 3 модули:

Вовед во програмирањe

Junior

Програмирање со помош на сензори

Advanced

Високо ниво на програмирање

Master

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА НА YOUNG ENGINEERS:

Важноста на секој час се согледува во процесот на изградба на моторизирани модели со помош на LEGO® коцки коишто ја покажуваат темата на часот. Децата учат принципи на математика преку научни пресметки за нивната изградба и физика преку интуитивно учење а ги развиваат и своите способности за самостојно учење и ги подобруваат способностите за градење на модели. Основната цел на програмите е да се илустрираат инженерските принципи преку експерименти и демонстрирање, да ги направат децата да станат паметни и креативни генијалци кои ќе ги претставуваат следните генерации на иноватори, научници и програмери. Веруваме дека најефикасниот начин е доколку направиме учењето да биде забавно и возбудливо a возможно само преку добро испланиран и практичен образовен систем кој вклучува комбинација од учење и забава, преку употреба на  Спирално учење и Учење засновано на решавање проблеми (PBL).

Врз основа на методот на спирално учење, нашите програми им овозможуваат на децата да ги учат основните принципи и термини, истовремено среќавајќи се со нови контексти, се подлабоко и подетално со секој нареден чекор, преку:
⦿ Учење засновано на решавање проблем (Problem based learning – PBL)
⦿ Учење засновано на производ (Product based learning)
⦿ Учење преку проект (Project based learning)

ГАЛЕРИЈА

hibrid-i

Што е хибридна настава?

Young Engineers кај вас дома!

Вашето дете добива наш специјализиран LEGO® робот кој ние Ви го даваме за употреба во Вашиот дом, се поврзуваме виртуелно и овозможуваме стекнување со ексклузивно знаење за:
⦿ Наука, Технологија, Инженерство и Математика (STEM)
⦿ Роботика
⦿ Програмирaње


Скопје, Р. Македонија
+38977399999

YOUNG ENGINEERS
www.skopje.youngengineers.mk
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ROBOTICS & INNOVATION ACADEMY
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Оперативни партнери